STORM V:PowerPointのスライドに埋め込んだ動画(mp4)がコンテンツに反映されず静止画になる